‌چکیده محتوای فایل

در ترموديناميک آنچه كه مورد مطالعه است يک سيستم به صورت مجموعه‌ ای از مواد می باشد كه تحول فيزيكی، شيميايی، بيولوژيكی می يابند و نتيجه‌ گيری های ما در مورد وضعيت ترموديناميكي آن سيستم بر اساس اندازه‌ گيری گرمايی كه از محيط خارج به سيستم يا از سيستم به محيط خارج جريان می يابد و همچنين اندازه‌ گيری مقدار كاری كه سيستم انجام می دهد يا بر روی سيستم انجام می گيرد قرار دارد.

‌فهرست

هدف ترموديناميک
سیستم ها
تعادل و تحول سیستم
انرژی گرمايی و مكانيکی
گرما

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید