‌چکیده محتوای فایل

اعمال فيزيولوژيكي نوكلئوتيدها:
1- پروتئين سازي
2- تشكيل اسيدهاي نوكلئيك
3- آبشارهاي تنظيمي
4- مسيرهاي هدايت پيامهاي شيميايي و هورموني

‌فهرست

اعمال فيزيولوژيكي نوكلئوتيدها
مشتقات آدنوزين
مشتقات گوانوزين
مشتقات سيتوزين
مشتقات اوراسيل
مشتقات هيپوگزانتين
نقش كوآنزيمی
تفاوتهای اسيدهاي نوكلئيك
انواع RNA
مراحل مختلف همانند سازي DNA
آنتي بيوتيكهاي موثر بر همانندسازي DNA
ساختمان RNA
تفاوت هاي اصلي نسخه برداري در U&P
آنتي بيوتيكهاي موثر بر Transcription
پردازش RNA
بيوسنتز پروتئين
آنتي بيوتيكهاي موثر بر Translation

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید