‌چکیده محتوای فایل

مقاومت مايع در مقابل جاری شدن را گرانروی می گوييم. گرانروی نتيجه وجود نيروی جاذبه بين مولكولی است و مقدار آن معياری از قدرت اين نيرو ها می باشد. البته عوامل ديگری مانند وزن مولكولی و ساختار مولكولی نيز در گرانروی موثر می باشند. مولكول های بزرگ گرانروی بالاتری دارند و مولكول های كوچک و كروی، گرانروی كمتری دارند. افزايش دما باعث كاهش گرانروی و افزايش فشار، گرانروی را افزايش مي دهد.

‌فهرست

گرانروی يا ويسكوزيته
كشش سطحی
تبخير
فشار بخار
دمای جوش
آنتالپی تبخير مولی
دمای انجماد و دمای ذوب
فشار بخار جامدات
تصعيد
نمودار حالت

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید