‌چکیده محتوای فایل

خواص عنصرها تغييرات گسترد های را نشان میدهند. اين تغييرات بهطور تصادفی و بی نظم نيستند بلكه خواص عنصرها با نظم و ترتيب خاصی تغيير می كند. از اين رو می توان عنصرها را در چند خانواده گروه بندی كرد به طوری كه در هر خانواده خواص عنصرهای موجود مشابه يك ديگر باشد و تنها تغيير مختصری در خواص آنها روی دهد. اگر چه تا پيش از سال 1871 شماری از شيمیدانها دسته بندی های ويژه ای را برای عنصرها ...

‌فهرست

سرگذشت جدول تناوبی عنصرها
جدول تناوبی امروزی عنصرها
ويژگی های گروهی عنصرها
گروه اول فلزهای قليايی
گروه دوم فلزهای قليايی خاكی
گروه های سوم تا دوازدهم عنصرهای واسطه
عنصرهای گروه های سيزدهم تا هيجدهم
هيدروژن ، يک خانوادۀ تک عضوی
پایه‌گذاری جدول تناوبی

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید