‌چکیده محتوای فایل

آرماتور گذاری :
    - ضخامت پی ها نباید کمتر از 250 میلی متر و ضخامت صفحه سرشمع مربوط به گروه شمع نباید کمتر از 400 میلی متر اختیار شود
     - در ستون ها و ستون پایه ها سطح مقطع میلگرد های قطع کننده سطح تماس بین عضو تکیه گاهی و عضو متکی بر آن، نباید کمتر از 0/005 سطح مقطع عضو متکی باشد ...

‌فهرست

نکات و تمرین
تراکم
دانه بندی خاک
خواص خمیری خاک
پایداری شیروانیها
ظرفیت باربری پی های سطحی
طراحی و اجرای شمعها
سازه های نگهبان دائم
ایمنی در گود برداری
آرماتور گذاری

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید