‌چکیده محتوای فایل

روان شناسی پیشگیری، تکنیک های پیشگیری کننده به منظور ارتقای رشد و نمو هیجانی سالم و به ویژه بهداشت روانی است. فرد بهنجار کسی که به توقعات و انتظارات اجتماعی پاسخ داده و...

‌فهرست

بهداشت روانی و سطوح پیشگیری
مکانیزم های دفاعی روانی
ناکامی، تعارض و فشار روانی
اضطراب
مرحله شیرخوارگی
جو عاطفی و اعمال قدرت والدین
ساختار خانواده و مسایل آن
خانواده و تنش های آن
بلوغ و نوجوانی
جوانی و میانسالی
دوره پیری
ازدواج
روابط بین زن و شوهر و فرزندان

هر جا موفقیت بزرگی ببینید، انبوهی از ناکامی ها را در مسیر آن مشاهده می کنید. (آنتونی رابینز)

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید