‌چکیده محتوای فایل

نوع ديگري از گزينش پذيري که توسط شرايط واکنش اعمال مي گردد، گزينش پذيري سينتيكي و ترموديناميکي مي باشد. در واكنش زير محصول اندو كه يك محصول سينتيكي است، سريعتر تشكيل مي گردد. زيرا در حالت گذار بين سيستم غير اشباع كربونيل و پيوند دوگانه در حال تشكيل برهمكنش ثانويه  (Secendary π Intraction) ايجاد شده، كه موجب پايداري حدواسط و افزايش سرعت تشكيل آنها مي گردد ...
 

‌فهرست

گزينش پذيري ناشي از عوامل دمائي
گروه كربونيل و واكنش هاي آن
واكنش تركيبات آلي فلزي با كربونيل دار
سيستم هاي مزدوج با گروه كربونيل
گزينش پذيري با تغيير روش سنتز
هومولوگ گزيني
مسائل

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید