‌چکیده محتوای فایل

.1فلج كدام عضله و عصب دیگر میتواند حالت مشابه ایجاد كند؟.2تشخیص افتراقی بین فلج دو عضله فوق در معاینه چگونه امكانپذیر است؟

‌فهرست

سوال مجزا
زمان 50 دقیقه
سوال در یک برگه
برگه نوشتن نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی را بنویسید
برگه های بی نام تصحیح نخواهد شد

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید