‌چکیده محتوای فایل

عامل هاي حل مسأله :
از طريق جستجو کارگزار مي تواند رشته اقداماتي را توليد کند که آن را به هدف برساند. از اين روش مي توان در محيط هاي ايستا، قابل مشاهده، گسسته و قطعي استفاده کرد. 
پيش از آنکه يک عامل جستجوي راه حل را آغاز کند بايد يک هدف را فرموله و آنگاه از اين هدف براي فرموله کردن مساله استفاده کند. عامل هنگام اجراي رشته اعمال، ادرکاتش را ناديده مي گيرد و ...

‌فهرست

عامل هاي حل مسأله
فرموله کردن مسأله
مسائل نمونه
الگوريتم هاي پايه جستجو
انواع مسأله

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید