‌چکیده محتوای فایل

کار اصلی سیتوکنین ها در گیاهان تسریع تقسیم سلولی  میباشد سیتو کنین ها پیری را در گل های شاخه بریده به تاخیر میاندازند.
کینیتین سبب افزایش جابجایی وانتقال جهت دار مواد غذایی ومواد آلی در گیاهان بویژه در برگهای بریده است. سیتوکنین های مصنوعی عمدتا پیری را به تاخیر می اندازندو احتمالا علت آن پایداری این ترکیبات و نگهداری ترکیبات کلروفیل و ...

‌فهرست

تنظیم کننده های رشد
اکسین
سیتوکنین
جیبرلین
اتیلن
تاخیر دهنده های رشد

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید