‌چکیده محتوای فایل

مایع آمنیوتیک ماده ای است که جنین رادر کیسه جنین احاطه کرده است. در نیمه اول بارداری مایع آمنیوتیک دارای خصوصیات مایع خارج سلولی جنین است و در نیمه دوم بارداری تکامل عملکرد کلیوی و ...

‌فهرست

اختلالات مایع آمنیوتیک
مایع آمنیوتیک چیست؟
وظایــف مایع آمنیوتیک
اندازه گیری مــایع آمنیوتیک
پلی هیدرآمنــیوس
دلایل افزایش بیش از حـد مایع
عــوارض وخطــرات
الیگوهیــــــدرآمنیــوس
شروع زود هنگام الیگوهیدرآمنیوس
پیــــش آگــهی
الیگوهیدرآمنیوس در اواخر حاملگی
پارگی زودرس کیسه آب
علت PROM
درمان بر اساس سن حاملگی
اقدامات پرســتاری

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید