‌چکیده محتوای فایل

آسفالتن :
    مولکولی است که حجم زیادی را دربر می گیرد و مانند اسفنج متبلور است. 
به صورت عام به مایع غلیظ،شبه جامد یا جامدی اطلاق می شود که به طور عمده از هیدروکربن ها و مشتقات آن ها تشکیل شده است و در دی سولفید کربن به طور کامل حل می شود ...

‌فهرست

قیر
تاریخچه استفاده از قیر
کاربرد قیر
انواع قیر از نظر منشاء تولید
آسفالت
آسفالتن
آسفالت گرم
آسفالت سرد
آسفالت حفاظتی
کارخانه تولید آسفالت متناوب
تولید آسفالت در کارگاه

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید